Národná teleprezentačná infraštruktúra pre podporu výskumu, vývoja a transferu technológií

Pre inštitúcie pôsobiace v oblasti výskumu a vývoja je včasný a efektívny prístup k najnovším poznatkom v predmetnej oblasti spojený so spoluprácou tak s domácimi ako aj s zahraničnými inštitúciami jedným zo základných faktorov úspešného rozvoja. V slovenských podmienkach sa však často spomína nedostatok kapacít či nedostatok otvorenosti a prepojenosti vo vzťahu nielen k domácemu, ale aj k zahraničnému výskumu a teda určitá izolácia vývoja slovenského výskumu.

Jedným z predpokladov riešenia tejto situácie je existencia výkonnej a nadčasovej informačno-komunikačnej infraštruktúry, ktorá umožni efektívnu videokonferenčnú (teleprezentačnú) komunikáciu, zdieľanie informácií a spoluprácu výskumných tímov tak v domácom ako aj medzinárodnom výskumnom priestore. Infraštruktúry, ktorá vytvorí predpoklady pre efektívne zapojenie sa výskumných tímov zo SR do medzinárodných výskumných štruktúr.
Existencia takejto teleprezentačnej infraštruktúry výskumu a vývoja je predpokladom pre iniciovanie takých výskumných a vývojových projektov, ktoré budú prepojené na priority Slovenskej republiky a Európskej únie vo výskume, vývoji a v inováciách s jasným nadrezortným a medziodborovým zameraním, napr. v oblasti energetiky, zelených technológií, dopravných materiálov a systémov, biomedicíny, biotechnológií, informatiky, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.

Dobudovanie uvedenej IKT infraštruktúry pre vedu, výskum a inovácie vytvorí podmienky pre spoluprácu firiem so vzdelávacími a výskumnými inštitúciami, s dôrazom na realizáciu projektov s vysokým inovačným potenciálom. Riešenie umožní aj efektívnejšie využívanie doterajších investícií, integrovanie existujúcich riešení do centrálne riadeného systému a teda aj využívanie komplexných služieb, ktoré bude takýto systém poskytovať.

Projektové riešenie je súčasťou plnenia špecifického cieľa Podpora kapacít výskumu a vývoja pre potreby inovácií (celé územie SR), ktorého hlavnými cieľmi sú: dobudovanie resp. ďalší rozvoj efektívnej HighTech teleprezentačnej národnej výskumnej infraštruktúry, ako kľúčovej komunikačnú infraštruktúru pre podporu vedy, výskumu, inovácií a transferu technológií. Riešenie zabezpečí plošnú realizáciu HighTech videokonferenčnej siete ako bázovej strategickej komunikačnej infraštruktúry rezortu školstva, ktorá bude poskytovať adekvátne podporné služby na báze týchto centier nielen pre rezort školstva, ale aj pre inovačnú priemyselnú sféru, ktorá bude vhodne integrovaná s rezortnými, európskymi a ďalšími platformami. Prístup k HighTech videokonferenčnej infraštruktúre je v súčasnosti nevyhnutnou potrebou všetkých úspešných vedeckých, výskumných a inovačných pracovísk na celom svete.

Takto koncipovaná moderná komunikačná infraštruktúra umožní efektívnu integráciu najmodernejších technológií na podporu výskumu a vývoja na vysokých školách, ústavoch SAV a vo výskumných organizáciách, využívanie doterajších investícií pre efektívne zdieľanie komunikačných infraštruktúr, vytváranie, zber, spracovanie, ale aj dlhodobé uchovávanie a distribúcia veľkých dátových štruktúr, ktoré vzniknú zo záznamov stretnutí, zo záznamov konferenčných aktivít, seminárov, prezentácií významných vedcov, spoluprácu ľudských zdrojov a tímov výskumu a inovácií na domácej aj medzinárodnej úrovni.