Telekonferenčné miestnosti

Zoznam organizácií a ich telekonferenčných miestností zapojených do Národnej teleprezentačnej infraštruktúry CVTI. Samozrejme zo zariadení NTI je možné komunikovať nie len na zariadenia v tomto zozname ale aj na akýkoľvek SIP alebo H323 videokonferenčný systém dostupný z vonkajšieho internetu. V rezervačnom portály je vyhľadávanie participantov realizované na základe skratky organizácie (napr. TUKE) a telekonferenčnej miestnosti (napr. Aula Maxima, KE).

Org. Id Inštitúcia Adresa miestnosti SIP Adresa Typ
CVTI TELE001 Centrum vedecko-technických informácií SR - Bratislava - Lamačská cesta 8/A - 2.p - Kongres. sála 235 cvti001@tp.cvtisr.sk TP100+
SAV TELE002 Slovenská akadémia vied - Bratislava - Dúbravská cesta 9 - príz. - Aula cvti002@tp.cvtisr.sk TP100+
UK TELE003 Univerzita Komenského - Právnická fakulta - PF Bratislava - Šafárikovo námestie 6 - 2.p - Amfiteáter cvti003@tp.cvtisr.sk TP100+
SAV TELE004 Slovenská akadémia vied - Kongresové centrum Akadémia St.Lesna - - príz. - Aula cvti004@tp.cvtisr.sk TP100+
TUKE TELE005 Technická univerzita v Košiciach - Rektorát Košice - Letná 9 - príz. - Aula Maxima cvti005@tp.cvtisr.sk TP100+
UPJŠ TELE006 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Rektorát Košice - Moyzesova 11 - príz. - Aula M5 (RBOA5) cvti006@tp.cvtisr.sk TP100+
UNIZA TELE007 Žilinská univerzita - Rektorát Žilina - Univerzitná 1, Veľký diel - 1.p - Aula AR1A3 cvti007@tp.cvtisr.sk TP100+
UNIPO TELE008 Prešovská univerzita - Fakulta manažmentu Prešov - Konštantínova 16 - príz. - Aula cvti008@tp.cvtisr.sk TP100
EUBA TELE009 Ekonomická univerzita v Bratislave  - Bratislava - Dolnozemská cesta 1 - príz. - Spol. miestnosť cvti009@tp.cvtisr.sk TP100
SAV TELE010 Slovenská akadémia vied - Bratislava - Štefániková 49 - príz. - Konf. Miestnosť cvti010@tp.cvtisr.sk TP100
UK TELE011 Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Bratislava - Mlynská dolina - - aula cvti011@tp.cvtisr.sk TP100
SAV TELE012 Slovenská akadémia vied - Ústav materiálového výskumu - Promatech Košice - Watsonova 49 - príz. - Aula č.108 cvti012@tp.cvtisr.sk TP100
TUKE TELE013 Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechiky a informatiky - FEI Košice - Letná 9 - 5.p - L9-A_529 ( Aurora ) cvti013@tp.cvtisr.sk TP100
UVLF TELE014 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie - Košice - Komenského 73 Pavilón chemických disciplín - príz. - aula cvti014@tp.cvtisr.sk TP100
SPU TELE015 Slovenská poľnohospodárska univerzita - Nitra - Tr. A. Hlinku 38 ŠD A.Bernoláka - príz. - Kongres. sála cvti015@tp.cvtisr.sk TP100
UKF TELE016 Univerzita Konštantína Filozofa  - Nitra - Tr. A. Hlinku 1 - príz. - Prednášková hala cvti016@tp.cvtisr.sk TP100
UNIPO TELE017 Prešovská univerzita - Pedagogická fakulta Prešov - Ul. 17. novembra 15 - 1.p - Prednášková m. 212B cvti017@tp.cvtisr.sk TP100
TnUAD TELE018 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka - Fakulta špecialnej techniky - FŠT Trenčin - Pri parku 19 - - Aula 416 cvti018@tp.cvtisr.sk TP100
UCM TELE019 Univerzita sv. Cyrila a Metoda - Fakulta masmediálnej komunikácie - FMK Trnava - Skladová 3 - - prednášková m. cvti019@tp.cvtisr.sk TP100
UCM TELE020 Univerzita sv. Cyrila a Metoda - Fakulta sociálnych vied Trnava - Bučianska 4/A - 4.p - m.407, m.408 cvti020@tp.cvtisr.sk TP100
UNIZA TELE021 Žilinská univerzita - Rektorát Žilina - Univerzitná 1 - - Zasadačka VR NM118 cvti021@tp.cvtisr.sk TP100
UMB TELE022 Univerzita Mateja Bela - Filozofická fakulta Banská Bystrica - Tajovského 40 - 3.p - Prednášková m. 335 cvti022@tp.cvtisr.sk TP100
CVTI TELE023 Centrum vedecko-technických informácií SR - Bratislava - Lamačská cesta 8/A - 3.p - Zasadačka 347 cvti023@tp.cvtisr.sk TP20
EUBA TELE024 Ekonomická univerzita v Bratislave - Bratislava - Dolnozemská cesta 1 - - m. A3.12 cvti024@tp.cvtisr.sk TP20
TUKE TELE025 Technická univerzita v Košiciach - Univerzitný vedecký park - TECHNICOM Košice - Nemcovej 5 - 1.p - zasadačka 102 cvti025@tp.cvtisr.sk TP20
UMB TELE026 Univerzita Mateja Bela - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Banská Bystrica - Karola Kuzmányho 1 - - zasadačka č.4 cvti026@tp.cvtisr.sk TP20
SAV TELE027 Slovenská akadémia vied - Ústav materiálového výskumu - Promatech Košice - Watsonova 47 - 1.p - zasadačka 212 cvti027@tp.cvtisr.sk TP20
UPJŠ TELE028 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Rektorát Košice - Šrobárová 2 - 2.p - zasadačka FF cvti028@tp.cvtisr.sk TP20
SPU TELE029 Slovenská poľnohospodárska univerzita - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Nitra - Farská 24 - 1.p - miestnosť SF11 cvti029@tp.cvtisr.sk TP20
UK TELE030 Univerzita Komenského - Univerzitný vedecký park UK Bratislava - Ilkovičova 8 - príz. - zasadačka 139 cvti030@tp.cvtisr.sk TP20
UNIZA TELE031 Žilinská univerzita - Žilina - Univerzitná 1 - - miestnosť RBS08 cvti031@tp.cvtisr.sk TP20
UK TELE032 Univerzita Komenského - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Martin - Malá hora 4A Dekanát - príz. - zasadačka cvti032@tp.cvtisr.sk TP20
CVTI TELE033 Centrum vedecko-technických informácií SR - Ústav informácií a prognóz školstva - UIPŠ Bratislava - Stare grunty 5689 - - konf. m. 72 cvti033@tp.cvtisr.sk TP10
APZ SR TELE034 Akadémia Policajného zboru - Bratislava - Sklabinská 1 - - miestnosť IDV4 cvti034@tp.cvtisr.sk TP10
EUBA TELE035 Ekonomická univerzita v Bratislave - NHF Bratislava - Dolnozemská cesta 1 - - miestnosť 1C02 cvti035@tp.cvtisr.sk TP10
EUBA TELE036 Ekonomická univerzita v Bratislave - OF Bratislava - Dolnozemská cesta 1 - - miestnosť 1B02 cvti036@tp.cvtisr.sk TP10
EUBA TELE037 Ekonomická univerzita v Bratislave - FHI Bratislava - Dolnozemská cesta 1 - - miestnosť A7.12 cvti037@tp.cvtisr.sk TP10
EUBA TELE038 Ekonomická univerzita v Bratislave - FPM Bratislava - Dolnozemská cesta 1 - - miestnosť D5.07 cvti038@tp.cvtisr.sk TP10
EUBA TELE039 Ekonomická univerzita v Bratislave - FMV Bratislava - Dolnozemská cesta 1 - - miestnosť A4.12 cvti039@tp.cvtisr.sk TP10
EUBA TELE040 Ekonomická univerzita v Bratislave - FAJ Bratislava - Dolnozemská cesta 1 - - miestnosť D2.23 cvti040@tp.cvtisr.sk TP10
SAV TELE041 Slovenská akadémia vied - Bratislava - Štefániková 49 - 2.p - miestnosť 202 cvti041@tp.cvtisr.sk TP10
SAV TELE042 Slovenská akadémia vied - Výpočtové stredisko Bratislava - Dúbravská cesta 9 - - učebňa č.2 cvti042@tp.cvtisr.sk TP10
SZU TELE043 Slovenská zdravotnícka univerzita - Bratislava - Limbová 12 - - zasadačka cvti043@tp.cvtisr.sk TP10
UK TELE044 Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Bratislava - Mlynská dolina - - miestnosť F1-321 cvti044@tp.cvtisr.sk TP10
UK TELE045 Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - FNS Bratislava - Ilkovičova 6 Amos - - miestnosť B1-313 cvti045@tp.cvtisr.sk TP10
UK TELE046 Univerzita Komenského - Fakulta telesnej výchovy a športu - FTVŠ Bratislava - Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9 - - zas. prodekanov 1-21 cvti046@tp.cvtisr.sk TP10
UK TELE047 Univerzita Komenského - Centrum informačných technológií - riaditeľ Bratislava - Mlynská dolina - 1.p - miestnosť F2 175 cvti047@tp.cvtisr.sk TP10
UK TELE048 Univerzita Komenského - Právnická fakulta - PF Bratislava - Šafárikovo nám. 6 - 2.p - miestnosť SB209 cvti048@tp.cvtisr.sk TP10
UK TELE049 Univerzita Komenského - Evanjelická bohoslovecká fakulta - EBF Bratislava - Bartókova 8 - - miestnosť 268 cvti049@tp.cvtisr.sk TP10
UK TELE050 Univerzita Komenského - Rímskokat. cyrilometodská bohoslovecká fakulta - RKCMBF Bratislava - Kapitulská 26 - 1.p - zasadačka fakulty cvti050@tp.cvtisr.sk TP10
UK TELE051 Univerzita Komenského - Fakulta manažmentu - FM Bratislava - Odbojárov 10 - 3.p - miestnosť 305 cvti051@tp.cvtisr.sk TP10
VŠMU TELE052 Vysoká škola muzických umeni  - Filmová a televízna fakulta Bratislava - Svoradova 2 - - Kino FTF cvti052@tp.cvtisr.sk TP10
UK TELE053 Univerzita Komenského - Lekárska fakulta Bratislava - Sasinkova 2 Anatomický ústav - 3.p - Ladzianskeho posluchareň cvti053@tp.cvtisr.sk TP10
VŠMU TELE054 Vysoká škola muzických umeni  - Filmová a televízna fakulta Bratislava - Svoradova 2 - - Kino Barco cvti054@tp.cvtisr.sk TP10
UK TELE055 Univerzita Komenského - Nemocnica ak. L. Dérera - Neuro. Klinika Bratislava - Limbová 5 krídlo B - 5.p - výuková miestnosť cvti055@tp.cvtisr.sk TP10
VŠMU TELE056 Vysoká škola muzických umeni  - Bratislava - Ventúrska 3 - - zasadačka 117 cvti056@tp.cvtisr.sk TP10
VŠVU TELE057 Vysoká škola výtvarných umení - Bratislava - Hviezdoslavovo nám. 18 - 1.p - miestnosť 112 cvti057@tp.cvtisr.sk TP10
MŠVVŠ TELE058 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu - Bratislava - Stromova 1 - 2.p - zasadačka cvti058@tp.cvtisr.sk TP10
UK TELE059 Univerzita Komenského - Univerzitný vedecký park UK Bratislava - Ilkovičova 8 - 1.p - miestnosť 126 cvti059@tp.cvtisr.sk TP10
UPV TELE060 Úrad priemyselného vlastníctva SR Banská Bystrica - Švermova 43 - 2.p - miestnosť 241 cvti060@tp.cvtisr.sk TP10
SAV TELE061 Slovenská akadémia vied - Ústav vied o Zemi  Banská Bystrica - Ďumbierska 1 - - zasadačka cvti061@tp.cvtisr.sk TP10
TRUNI TELE062 Trnavská univerzita - Rektorát Trnava - Hornopotočná 23 - príz. - miestnosť 019 cvti062@tp.cvtisr.sk TP10
TRUNI TELE063 Trnavská univerzita - Internát Petra Pázmana Trnava - Rybníkova 13/A - 1.p - zasadačka 222 cvti063@tp.cvtisr.sk TP10
TUKE TELE064 Technická univerzita v Košiciach - Univerzitný vedecký park - TECHNICOM Košice - Nemcovej 5 - príz. - konf. m. 003 cvti064@tp.cvtisr.sk TP10
UJS TELE065 Univerzita J. Selyeho - Rektorát Komárno - Pevnostný rad 2 Dôstojnícky pavion - - Rokovacia sála cvti065@tp.cvtisr.sk TP10
MŠVVŠ TELE066 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu - Štátny inštitút odborného vzdelávania - ŠIOV Bratislava - Stromová 9 - 1.p - zasadačka cvti066@tp.cvtisr.sk TP10
UMB TELE067 Univerzita Mateja Bela - Fakulta prírodných vied - FPV Banská Bystrica - Tajovského 40 - 2.p - miestnosť 255 cvti067@tp.cvtisr.sk TP10
EUBA TELE068 Ekonomicka univerzita v Bratislave - Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Košice - Tajovského 13 - 1.p - zasadačka dekanátu cvti068@tp.cvtisr.sk TP10
TUKE TELE069 Technická univerzita v Košiciach - Univerzitné centrum inovácii a transferu technológii - UCITT Košice - Letná 9 - príz. - zasadačka cvti069@tp.cvtisr.sk TP10
TUKE TELE070 Technická univerzita v Košiciach - Ústav výpočtovej techniky Košice - Němcovej 3 - príz. - vedecká kaviareň cvti070@tp.cvtisr.sk TP10
TUKE TELE071 Technická univerzita v Košiciach - Univerzitný vedecký park - TECHNICOM Košice - Nemcovej 5 - 4.p - zasadačka manažmentu cvti071@tp.cvtisr.sk TP10
TUKE TELE072 Technická univerzita v Košiciach - Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií - FBERG Košice - Letná 9 - príz. - zasadačka A026 cvti072@tp.cvtisr.sk TP10
TUKE TELE073 Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechiky a informatiky - FEI - KKUI Košice - Vysokoškolská 4 - - zasadačka 159 cvti073@tp.cvtisr.sk TP10
TUKE TELE074 Technická univerzita v Košiciach - Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie - FMMR Košice - Letná 9 - - miestnosť 358 cvti074@tp.cvtisr.sk TP10
TUKE TELE075 Technická univerzita v Košiciach - Ekonomická fakulta - EkF Košice - Němcovej 32 - 2.p - zasadačka cvti075@tp.cvtisr.sk TP10
TUKE TELE076 Technická univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta - SjF Košice - Letná 9 - 1.p - miestnosť I/36 cvti076@tp.cvtisr.sk TP10
TUKE TELE077 Technická univerzita v Košiciach - Univerzitná knižnica Košice - Němcovej 5 - 4.p - zasadačka cvti077@tp.cvtisr.sk TP10
ŠVK TELE078 Štátna vedecká knižnica v Prešove - Prešov - Námestie mládeže 4 - príz. - miestnosť 202 cvti078@tp.cvtisr.sk TP10
TUKE TELE079 Technická univerzita v Košiciach - Centrum technologických inovácii Košice - Park Komenského 10/A - 1.p - zasadačka cvti079@tp.cvtisr.sk TP10
TUKE TELE080 Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta - SVF Košice - Vysokoškolská 4 - - zasadačka cvti080@tp.cvtisr.sk TP10
UPJŠ TELE081 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Právnická fakulta - PrF Košice - Kováčska 30 - suterén - miestnosť LBSS01 cvti081@tp.cvtisr.sk TP10
UPJŠ TELE082 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Filozofická fakulta - FF Košice - Moyzesova 9 budova Platón - 2.p - miestnosť 204 cvti082@tp.cvtisr.sk TP10
UPJŠ TELE083 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Prírodovedecká fakulta - PF Košice - Park Angelinum 9 - - miestnosť 0.28.09 cvti083@tp.cvtisr.sk TP10
UPJŠ TELE084 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Lekárska fakulta - LF Košice - Trieda SNP 1 - 3.p - miestnosť 3III7 cvti084@tp.cvtisr.sk TP10
UPJŠ TELE085 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Fakulta verejnej správy - FVS Košice - Popradská 66 - 4.p - miestnosť 418 cvti085@tp.cvtisr.sk TP10
SPU TELE086 Slovenská poľnohospodárska univerzita - Nitra - Tr. A.Hlinku 2 pavilón AE - 2.p - zasadačka cvti086@tp.cvtisr.sk TP10
SPU TELE087 Slovenská poľnohospodárska univerzita - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva  - FZKI Nitra - Tulipánová 7 - - zasadačka cvti087@tp.cvtisr.sk TP10
UKF TELE088 Univerzita Konštantína Filozofa - Fakulta stredoeurópskych štúdií - FSŠ Nitra - Dražovská 4 budova A - príz. - miestnosť A6 cvti088@tp.cvtisr.sk TP10
UKF TELE089 Univerzita Konštantína Filozofa - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva - FSVaZ Nitra - Kraskova 1 - 4.p - miestnosť A411 cvti089@tp.cvtisr.sk TP10
UKF TELE090 Univerzita Konštantína Filozofa - Filozofická fakulta - FF Nitra - Štefánikova 67 - 1.p - miestnosť 134 cvti090@tp.cvtisr.sk TP10
UKF TELE091 Univerzita Konštantína Filozofa - Fakulta prírodných vied - FPV Nitra - Trieda A. Hlinku 1 - 1.p - miestnosť THA01030 cvti091@tp.cvtisr.sk TP10
UKF TELE092 Univerzita Konštantína Filozofa - Pedagogická fakulta - FPV Nitra - Dražovská 4 - 1.p - miestnosť DRB01190 cvti092@tp.cvtisr.sk TP10
UNIPO TELE093 Prešovská univerzita - Filozofická fakulta - FF Prešov - 17.novembra 1 - 1.p - miestnosť 187 cvti093@tp.cvtisr.sk TP10
UNIPO TELE094 Prešovská univerzita - Pedagogická fakulta - PF Prešov - 17. novembra 15 - 1.p - miestnosť A211 cvti094@tp.cvtisr.sk TP10
UNIPO TELE095 Prešovská univerzita - Grécko-katolícka teologická fakulta - GTF Prešov - Ul.P.Gojdiča 2 - 1.p - miestnosť 47 cvti095@tp.cvtisr.sk TP10
UNIPO TELE096 Prešovská univerzita - Fakulta zdravotníckych odborov - FZ Prešov - Partizánska 1 - - miestnosť 210 cvti096@tp.cvtisr.sk TP10
UNIPO TELE097 Prešovská univerzita - Fakulta humanitných a prírodných vied - FHPV Prešov - 17 novembra č. 1 - príz. - miestnost 1.14 cvti097@tp.cvtisr.sk TP10
UNIPO TELE098 Prešovská univerzita - Fakulta manažmentu - FM Prešov - Konštantínova 16 - príz. - miestnosť 107 cvti098@tp.cvtisr.sk TP10
SAV TELE099 Slovenská akadémia vied - Kongresové centrum AKADEMIA St.Lesna - - príz. - salónik cvti099@tp.cvtisr.sk TP10
TnUAD TELE100 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka - Fakulta zdravotníctva - FZ Trenčin - Študentská 2 Budova B - 4.p - zasadačka 435 cvti100@tp.cvtisr.sk TP10
TnUAD TELE101 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka - Rektorát Trenčin - Študentská 2 Budova B - príz. - zasadačka cvti101@tp.cvtisr.sk TP10
SAV TELE102 Slovenská akadémia vied - Kongresové centrum Smolenice  Smolenice - Zámocká 18 - 1.p - knižnica cvti102@tp.cvtisr.sk TP10
UCM TELE103 Univerzita sv. Cyrila a Metoda - Fakulta masmediálnej komunikácie  - FMK Trnava - Nám. J. Herdu 2 - príz. - Sála OKO cvti103@tp.cvtisr.sk TP10
UCM TELE104 Univerzita sv. Cyrila a Metoda - Filozofická fakulta - FF Trnava - Nám. J. Herdu 2 - 2.p - miestnosť 207a cvti104@tp.cvtisr.sk TP10
UCM TELE105 Univerzita sv. Cyrila a Metoda - Filozofická fakulta - FF Trnava - Nám. J. Herdu 2 - 2.p - miestnosť S2.5 cvti105@tp.cvtisr.sk TP10
AOS TELE106 Akadémia ozbrojených síl gen. MR Štefánika - Lipt. Mikuláš - Demänová 393 budova 7 - - mult. miestnosť 102 cvti106@tp.cvtisr.sk TP10
KU TELE107 Katolícka univerzita - Rektorát Ružomberok - Hrabovská cesta 1A - 3.p - sieň rektorov 3.05 cvti107@tp.cvtisr.sk TP10
UNIZA TELE108 Žilinská univerzita - Elektrotechnická fakulta - EF Žilina - Univerzitná 1 blok C/D - 1.p - miestnosť BD121 cvti108@tp.cvtisr.sk TP10
UNIZA TELE109 Žilinská univerzita - Fakulta riadenia a informatiky - FRI Žilina - Univerzitná 1 budova A - 1.p - miestnosť RA101 cvti109@tp.cvtisr.sk TP10
UNIZA TELE110 Žilinská univerzita - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - FPEDAS Žilina - Univerzitná 1 - príz. - miestnosť BF009 cvti110@tp.cvtisr.sk TP10
UNIZA TELE111 Žilinská univerzita - Stavebná fakulta - SF Žilina - Univerzitná 1 budova AE - 3.p - miestnosť AE307 cvti111@tp.cvtisr.sk TP10
UNIZA TELE112 Žilinská univerzita - Rektorát Žilina - Univerzitná 1 - - miestnosť AD202 cvti112@tp.cvtisr.sk TP10
UNIZA TELE113 Žilinská univerzita - Strojnícka fakulta - SjF Žilina - Univerzitná 1 - 2.p - miestnosť BA205 cvti113@tp.cvtisr.sk TP10
UNIZA TELE114 Žilinská univerzita - Fakulta riadenia a informatiky - FRI Žilina - Univerzitná 1 budova A - - miestnosť RC001 cvti114@tp.cvtisr.sk TP10
UNIZA TELE115 Žilinská univerzita - Fakulta bezpečnostného inžinierstva - FBI Žilina - ul.1.mája - - miestnosť MA116 cvti115@tp.cvtisr.sk TP10
UNIZA TELE116 Žilinská univerzita - Univerzitný vedecký park Žilina - Univerzitná 1 UVP blok A - 5.p - miestnosť 5.08 cvti116@tp.cvtisr.sk TP10
UK TELE117 Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta, Inkubátor inovatívnych učiteľov Bratislava - Ilkovičova 6 - - miestnosť CH2-117 cvti117@tp.cvtisr.sk TP10
VUS TELE118 Výskumný ústav spojov - Banská Bystrica - Zvolenská cesta 20 - 1.p - miestnosť 103 cvti118@tp.cvtisr.sk TP10
TRUNI TELE119 Trnavská univerzita - Rektorát Trnava - Hornopotočná 23 - 1.p - videokong. Miestnosť cvti119@tp.cvtisr.sk TP10
UNIZA TELE120 Žilinská univerzita - Výskumné centrum ŽU Žilina - Univerzitná 1 - 5.p - miestnosť 5.16 cvti120@tp.cvtisr.sk TP10
CVTI TELE121 Centrum vedecko-technických informácií SR - PCM NTI Košice - Nemcovej 5 budova UVP - 1.p - miestnosť 111 cvti121@tp.cvtisr.sk TP10
TUKE TELE122 Technická univerzita v Košiciach - Univerzitný vedecký park - TECHNICOM Košice - Nemcovej 5 - príz. - konf. m. 001/002 cvti122@tp.cvtisr.sk TP10
UK TELE123 Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta, Inkubátor inovatívnych učiteľov Bratislava - Ilkovičova 6 - - miestnosť B1-319 cvti123@tp.cvtisr.sk TP06
MŠVVŠ TELE124 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu - Bratislava - Stromová 1 - 3.p - kancelária št. tajomníka cvti124@tp.cvtisr.sk TP06
MHSR TELE125 Ministerstvo hospodárstva - Bratislava - Votrubova 1, budova AS3 - 6.p - zasadačka 610 cvti125@tp.cvtisr.sk TP06
SAV TELE126 Slovenská akadémia vied - Ústredná knižnica SAV Bratislava - Klemensova 19 - príz. - zasadačka cvti126@tp.cvtisr.sk TP06
SAV TELE127 Slovenská akadémia vied - Malé kongresové centrum - VEDA Bratislava - Štefániková 3 - - zasadačka cvti127@tp.cvtisr.sk TP06
SAV TELE128 Slovenská akadémia vied - Bratislava - Štefániková 49 - - zasadačka snemu cvti128@tp.cvtisr.sk TP06
MHSR TELE129 Ministerstvo hospodárstva - Bratislava - Mlynské Nivy 44/A - 4.p - zasadačka 409 cvti129@tp.cvtisr.sk TP06
SAV TELE131 Slovenská akadémia vied - Virologický ústav Bratislava - Dúbravská cesta 9 - 1.p - miestnosť 153 cvti131@tp.cvtisr.sk TP06
SZU TELE133 Slovenská zdravotnícka univerzita - Bratislava - Limbová 12 - - zasadačka 12 cvti133@tp.cvtisr.sk TP06
UK TELE134 Univerzita Komenského - Nemocnica sv. Cyrila a Metórda, UNB Antolská, klinika ORL Bratislava - Antolská 11 - 5.p - zasadačka 542 cvti134@tp.cvtisr.sk TP06
UK TELE135 Univerzita Komenského - Nemocnica Ružinov, 5. interná klinika Bratislava - Ružinovská 6 - - kancelária cvti135@tp.cvtisr.sk TP06
AU TELE136 Akadémia umení - Rektorát Banská Bystrica - Kollárova 22 - príz. - zasadačka 002 cvti136@tp.cvtisr.sk TP06
SAV TELE137 Slovenská akadémia vied - Ústav ekológie lesa Zvolen - Štúrova 2 - 2.p - miestnosť 215 cvti137@tp.cvtisr.sk TP06
SZU TELE138 Slovenská zdravotnícka univerzita - Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica - Sládkovičova 21 blok A - 2.p - zasadačka dekanátu cvti138@tp.cvtisr.sk TP06
TUZVO TELE139 Technická univerzita vo Zvolene - Centrum informačných technológií Zvolen - T.G.Masaryka 20 - príz. - zasadačka riaditeľa cvti139@tp.cvtisr.sk TP06
TUKE TELE141 Technická univerzita v Košiciach - Rektorát Košice - Letná 9 - 1.p - kancelária rektora cvti141@tp.cvtisr.sk TP06
TUKE TELE142 Technická univerzita v Košiciach - Ústav výpočtovej techniky Košice - Nemcovej 3 - príz. - zasadačka UVT cvti142@tp.cvtisr.sk TP06
TUKE TELE143 Technická univerzita v Košiciach - Letecká Fakulta - LF Košice - Rampová 7 Budova 11LF - príz. - zasadačka cvti143@tp.cvtisr.sk TP06
CVTI TELE144 Centrum vedecko-technických informácií SR - PCM NTI Košice - Nemcovej 5 - 1.p - kancelária 120 cvti144@tp.cvtisr.sk TP06
UVLF TELE145 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie - Farmácia Košice - Komenského 73 Pavilón 3C - - miestnosť 413 cvti145@tp.cvtisr.sk TP06
UVLF TELE146 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie - Pavilón chemických disciplín Košice - Komenského 73 - - zasadačka cvti146@tp.cvtisr.sk TP06
UPJŠ TELE147 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Prírodovedecká fakulta Košice - Šrobárová 2 - 2.p - zasadačka cvti147@tp.cvtisr.sk TP06
SAV TELE148 Slovenská akadémia vied - Archeologický ústav Nitra - Akademická 2 Blok B - 2.p - miestnosť 2032 cvti148@tp.cvtisr.sk TP06
SPU TELE149 Slovenská poľnohospodárska univerzita - Technická fakulta Nitra - Tr. A. Hlinku 2 Pavilón M - 4.p - zasadačka cvti149@tp.cvtisr.sk TP06
SPU TELE150 Slovenská poľnohospodárska univerzita - Fakulta biotechnológie a potravinárstva Nitra - Tr. A. Hlinku 2 ŠD A. Bernoláka - príz. - zasadačka dekanátu cvti150@tp.cvtisr.sk TP06
UNIPO TELE151 Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu Prešov - 17. novembra 15 - - miestnosť 409 cvti151@tp.cvtisr.sk TP06
UNIPO TELE152 Prešovská univerzita v Prešove - Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešov - Masarykova 15 - príz. - miestnosť 6 cvti152@tp.cvtisr.sk TP06
SAV TELE153 Slovenská akadémia vied - Biotechnologické laboratória SAV Šar.Michaľany - Jarková 17 - - miestnosť B2.16a cvti153@tp.cvtisr.sk TP06
TnUAD TELE154 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka - Fakulta priemyselných technológií v Púchove Púchov - I. Krasku 30 - - zasadačka D327 cvti154@tp.cvtisr.sk TP06
TnUAD TELE155 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka - Katedra politológie Trenčin - Študentská 1 Budova B - - miestnosť č.212 cvti155@tp.cvtisr.sk TP06
KU TELE156 Katolícka univerzita - Teologická fakulta v Košiciach Košice - Hlavná 89 - 1.p - Konf. miestnosť cvti156@tp.cvtisr.sk TP06
UNIZA TELE157 Žilinská univerzita - Fakulta bezpečnostného inžinierstva - FBI Žilina - 1. Mája 32 - - miestnosť MA130 cvti157@tp.cvtisr.sk TP06
UNIZA TELE158 Žilinská univerzita - Elektrotechnická fakulta - EF Žilina - Univerzitná 1 - 1.p - miestnosť AB117 cvti158@tp.cvtisr.sk TP06
UNIZA TELE159 Žilinská univerzita v Žiline - Univerzitný vedecký park Žilina - Univerzitná 1 UVP blok B - 5.p - miestnosť 5.08 cvti159@tp.cvtisr.sk TP06
UK TELE160 Univerzita Komenského - Nemocnica Staré mesto, 1.interná klinika Bratislava - Mickiewiczova 13 budova CH - 2.p - poslucháreň cvti160@tp.cvtisr.sk TP06
UK TELE161 Univerzita Komenského - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Klinika detskej neurológie Bratislava - Limbová 1 - 7.p - knižnica cvti161@tp.cvtisr.sk TP06
MŠVVŠ TELE162 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu - Bratislava - Stromová 1 - 6.p - zasadačka cvti162@tp.cvtisr.sk TP06
CVTI TELE163 Centrum vedecko-technických informácií SR - Generálny riaditeľ Bratislava - Lamačská cesta 8/A - 4.p - miestnosť 401 cvti163@tp.cvtisr.sk TP02
SAV TELE166 Slovenská akadémia vied - Ústav ekológie lesa - Arborétum Mlyňany Mlynany - Vieska nad Žitavou 178 - - kancelária riaditeľa cvti166@tp.cvtisr.sk TP02
SAV TELE167 Slovenská akadémia vied - Archeologický ústav Nitra - Martinský vrch - - kancelária riaditeľa cvti167@tp.cvtisr.sk TP02
SAV TELE169 Slovenská akadémia vied - Ústav Informatiky SAV Bratislava - Dúbravská cesta 9 - 1.p - miestnosť 108 cvti169@tp.cvtisr.sk TP02
UK TELE170 Univerzita Komenského - Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne Badin - Banská 28 - príz. - zasadačka rektorátu cvti170@tp.cvtisr.sk TP02
TnUAD TELE171 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka - Rektorát Trenčín - Študentská 2 Budova B - príz. - kancelária 112 cvti171@tp.cvtisr.sk TP02
SAV TELE172 Slovenská akadémia vied - Ústav materiálového výskumu - Promatech Košice - Watsonova 47 - 1.p - kancelária 213 cvti172@tp.cvtisr.sk TP02
TUKE TELE173 Technická univerzita v Košiciach - Rektorát Košice - Letná 9 budova L9A - 1.p - kancelária prorektora 116 cvti173@tp.cvtisr.sk TP02
TUKE TELE174 Technická univerzita v Košiciach - Rektorát Košice - Letná 9 budova L9A - 1.p - kancelária prorektora 109 cvti174@tp.cvtisr.sk TP02
TUKE TELE175 Technická univerzita v Košiciach - Rektorát Košice - Letná 9 budova L9A - 1.p - kancelária prorektora 118 cvti175@tp.cvtisr.sk TP02
TUKE TELE176 Technická univerzita v Košiciach - Laboratórium počítačových sieti CNL Košice - Letná 9 - 5.p - Videosklenník cvti176@tp.cvtisr.sk TP02
UPJŠ TELE177 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Rektorát Košice - Šrobárová 2 - príz. - miestnosť 131 cvti177@tp.cvtisr.sk TP02
UPJŠ TELE178 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Ústav fyzikálnych vied Košice - Jesenná 5 - príz. - knižnica cvti178@tp.cvtisr.sk TP02
SPU TELE179 Slovenská poľnohospodárska univerzita - Rektorát Nitra - Tr. A.Hlinku 2 Pavilón AE - 2.p - kancelária rektora cvti179@tp.cvtisr.sk TP02
SAV TELE180 Slovenská akadémia vied - Astronomický ústav St.Lesna - - - zasadačka cvti180@tp.cvtisr.sk TP02
CVTI TELE181 Centrum vedecko-technických informácií SR - PCM NTI Košice - Nemcovej 5 - 1.p - kancelária 121 cvti181@tp.cvtisr.sk TP02
AOS TELE182 Akadémia ozbrojených síl gen. MR Štefánika - Rektorát Lipt. Mikuláš - Demänová 393 Budova 1 - - miestnosť 212B cvti182@tp.cvtisr.sk TP02
UNIZA TELE183 Žilinská univerzita - Strojnícka fakulta - Dekan Žilina - Univerzitná 1 - 2.p - kancelária BA205 cvti183@tp.cvtisr.sk TP02
UNIZA TELE184 Žilinská univerzita - Rektorát Žilina - Univerzitná 1 - - kancelária AA308 cvti184@tp.cvtisr.sk TP02
UNIZA TELE185 Žilinská univerzita - Rektorát Žilina - Univerzitná 1 - - kancelária AA322 cvti185@tp.cvtisr.sk TP02
UNIZA TELE186 Žilinská univerzita - Fakulta riadenia a informatiky - FRI Žilina - Univerzitná 1 Budova A - 1.p - miestnosť RA103 cvti186@tp.cvtisr.sk TP02
UNIZA TELE187 Žilinská univerzita - Stavebná fakulta - SVF Žilina - Univerzitná 1 - 3.p - miestnosť AE312 cvti187@tp.cvtisr.sk TP02
UNIZA TELE188 Žilinská univerzita - Fakulta bezpečnostného inžinierstva - FBI - Dekan Žilina - 1. mája 32 - - miestnosť MA212 cvti188@tp.cvtisr.sk TP02
UNIZA TELE189 Žilinská univerzita - Univeryzitný vedecký park Žilina - Univerzitná 1 UVP blok A - 5.p - miestnosť 5.09 cvti189@tp.cvtisr.sk TP02
UNIZA TELE190 Žilinská univerzita - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - FPEDAS Žilina - Univerzitná 1 - 2.p - miestnosť BF242 cvti190@tp.cvtisr.sk TP02
UNIZA TELE191 Žilinská univerzita - Rektorát Žilina - Univerzitná 1 - - miestnosť AA323 cvti191@tp.cvtisr.sk TP02
UNIZA TELE192 Žilinská univerzita - UIKT Žilina - Univerzitná 1 Blok HB - - miestnosť AD2018 cvti192@tp.cvtisr.sk TP02
CVTI TELE193 Centrum vedecko-technických informácií SR - PCM NTI Košice - Nemcovej 5 - 1.p - Réžia PCM cvti193@tp.cvtisr.sk SX80
UK TELE-500 Univerzita Komenského - Rektorát Bratislava - Šafárikovo námestie 6 - - zasadačka cvti500@tp.cvtisr.sk Cisco CTS3010
STU TELE-501 Slovenská technická univerzita - Rektorát Bratislava - Vazovová 5 - - zasadačka cvti501@tp.cvtisr.sk Cisco CTS3010
STU TELE-502 Slovenská technická univerzita - Materialovotechnologická fakulta v Trnave Trnava - Paulínska 16 - - zasadačka cvti502@tp.cvtisr.sk CTS1100
UCM TELE-503 Univerzita sv. Cyrila a Metoda - Centrum informačno-komunikačných technológií Nitra - Nám. J. Herdu 2 - - miestnosť 335 cvti503@tp.cvtisr.sk CTS1300
SPU TELE-504 Slovenská poľnohospodárska univerzita - Fakulta ekonomiky a manažmentu - FEM Nitra - Tr. A. Hlinku 2 - - Telepresence miestnosť cvti504@tp.cvtisr.sk CTS1300
STU TELE-505 Slovenská technická univerzita - Fakulta elektrotechniky a informatiky - FEI Bratislava - Ilkovičová 3 - 1.p - miestnosť 128 cvti505@tp.cvtisr.sk Cisco CTS3010
UK TELE-506 Univerzita Komenského - Jesseniova lekárska fakulta v Martine Martin - Malá hora 4A - - zasadačka cvti506@tp.cvtisr.sk Tandberg 6000
TUKE TELE-507 Technická univerzita v Košiciach - Laboratórium počítačových sieti CNL Košice - Letná 9 - 5.p - B521 cvti507@tp.cvtisr.sk LifeSize Express
TUKE TELE-508 Technická univerzita v Košiciach - Laboratórium počítačových sieti CNL Košice - Letná 9 - 5.p - A512 cvti508@tp.cvtisr.sk LifeSize Express
UK TELE-509 Univerzita Komenského - Jesseniova lekárska fakulta v Martine - dekanát Martin - Malá hora 4A - - kancelária 1 cvti509@tp.cvtisr.sk EX90
UK TELE-510 Univerzita Komenského - Jesseniova lekárska fakulta v Martine - dekanát Martin - Malá hora 4A - - kancelária 2 cvti510@tp.cvtisr.sk C60
MŠVVŠ msvvas@opvai.sk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu - Výskumná agentúra Bratislava - Hanulova 5/B - - Videokonf. Miestnosť msvvas@opvai.sk CISCO IX5200
TUKE 7000@tuke.sk Technická univerzita v Košiciach - Suterén Košice - Letná 9 Blok A - - Telepresence miestnosť 7000@tuke.sk CISCO CTS3010